PROGRAMES

//PROGRAMES
PROGRAMES2019-02-15T11:17:24+00:00

En el marc dels equips professionals de diversos camps, com el social, l’educatiu, el sanitari, etc., desenvolupem diversos recursos de suport.

Supervisions
Els professionals que acompanyem processos tenim en la nostra persona l’eina principal de la nostra acció. Les relacions que establim amb les persones usuàries- clients impliquen un compromís i, doncs, una exposició important i, sovint, una font de tensions i desgast professional important, sobretot quan hi ha poc recolzament per establir aquestes relacions. També acostumen a generar tensió les relacions en el propi equip i/o en la institució on es treballa. En la mesura que podem parlar i/o expressar aquestes situacions de tensió amb l’equip tendeixen a dissoldre’s i propicia la creació de nous marcs de treball adequats per a la nostra pràctica.

La supervisió és un espai relacional i de conversa on els professionals tenim la possibilitat de parlar lliurement sobre aspectes relacionats amb la nostra praxi: des de l’atenció directa a la relació amb la institució passant per les relacions en l’equip. No es tracta, doncs, d’un assessorament ni d’una anàlisi de cas, sinó que abasta la implicació del(s) professional(s) en la seva tasca. Hi ha una atenció emocional i empàtica a un equip en un context determinat. A la vegada, amplia l’autoconeixement del professional, millorant els recursos propis, i dóna estratègies per a la seva autocura.
Des d’un altre punt de vista, la supervisió és un element de salut en el treball i de creixement en l’equip.
També es pot fer en co-supervisió. Es realitza en equips d’intervenció i inclouen aquelles persones que el mateix equip considera que han de formar-hi part.

Formacions a mida
Es tracta d’aportar i vivenciar elements d’anàlisi i d’actuació en relació a les necessitats, inquietuds i interessos dels equips de professionals. Els equips fan una primera demanda que es concreta amb els formadors; es pacta la durada, el ritme, els objectius, el lloc, etc.

Assessorament en anàlisi de casos
Sessions de consulta sobre l’anàlisi de casos que per un motiu o un altre s’ha produït un bloqueig en la intervenció. S’analitza la situació de les persones ateses i el context de la intervenció. D’una o poques sessions.

Suport al disseny de projectes, plans estratègics, etc.
acompanyament a equips en la definició d’accions i en la implementació en la pràctica, ja sigui a nivell general com a nivell més concret.